Dowód jednak będzie kartą zdrowia

Pisałem niedawno o planach połączenia nowych dowodów osobistych z kartą zdrowia. Okazuje się, że ambitne pomysły Pana Premiera powoli się urzeczywistniają. 5 marca 2010 na BIP MSWiA został opublikowany projekt ustawy o dowodach osobistych z dnia 5.03.2010, w którym zapowiada się umieszczenie w dowodzie "danych służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego".

Opisywany zapis został umieszczony w artykule 13 i wygląda następująco:

Art. 13. 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:
(...)
4. przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie danych służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r Nr 164, poz. 1072 z późn. zm.).

W Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej kartę ubezpieczenia zdrowotnego opisano dość szeroko:

1. Dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest kartą typu elektronicznego.
[...]
4. Funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego może pełnić również inny dokument typu elektronicznego, o ile zawiera dane wskazane w ust. 3 pkt 1–3 oraz spełnia funkcje, o których mowa w ust. 1.
5. Karta ubezpieczenia zdrowotnego może pełnić funkcję Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
(...)
8. W przypadku *posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego lub innym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to prawo w okresie ważności karty lub dokumentu*, osoba ta jest obowiązana do zwrotu poniesionych przez Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych po utracie prawa do tych świadczeń.
9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz sposób jej wykonania,
*uwzględniając przepisy Unii Europejskiej w sprawie wzoru Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego*,
(...)
4) tryb wydawania i anulowania karty ubezpieczenia zdrowotnego
– uwzględniając konieczność identyfikacji ubezpieczonych, potwierdzania prawa ubezpieczonych do świadczeń opieki zdrowotnej i elektronicznego potwierdzania wykonanych świadczeń, konieczność zapewnienia przejrzystości danych zawartych na karcie ubezpieczenia zdrowotnego oraz sprawność postępowania w sprawie wydawania i anulowania karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak widać, moje wątpliwości związane z terminem ważności karty ubezpieczenia zdrowotnego podzielał też Ustawodawca, nakładając na jej posiadacza odpowiedzialność finansową za posługiwanie się kartą bez posiadania odpowiednich uprawnień (choć nie spodziewam się, żeby myślał o 10-letnim terminie ważności). Ustawodawca dopuścił też, by rolę karty zdrowia pełnił "inny dokument". Te zapisy moim zdaniem z formalnego punktu widzenia pozwalają połączyć kartę zdrowia z dowodem osobistym. Problemem może okazać się jednak egzekwowanie przepisów.

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Markdown

 • Quick Tips:
  • Two or more spaces at a line's end = Line break
  • Double returns = Paragraph
  • *Single asterisks* or _single underscores_ = Emphasis
  • **Double** or __double__ = Strong
  • This is [a link](http://the.link.example.com "The optional title text")
  For complete details on the Markdown syntax, see the Markdown documentation and Markdown Extra documentation for tables, footnotes, and more.

Filtered HTML

 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <small>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Proszę, przepisz napis z obrazka do okienka poniżej. Sprawdzamy w ten sposób, czy nie jesteś aby robotem. Wielkość znaków ma znaczenie!
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.