E-Government

Opisywałem już wymagania, które powinno spełniać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W ramach testów e-PUAP przeanalizujemy, które z nich zostały spełnione przez zespół MSWiA. Analizowany dokument znajduje się w załączniku.

Wstępna analiza struktury

Pierwszą różnicą między obowiązującymi przepisami a systemem e-PUAP jest nazewnictwo. Dokument, o którym rozporządzenia piszą jako Urzędowym Poświadczeniu Odbioru, w przypadku e-PUAP nazywa się Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Z technicznego punktu widzenia jest to nawet lepsza terminologia, bardziej bowiem odpowiada rzeczywistej funkcji tego dokumentu; nie wiem jednak, czy nie spowoduje to jakichś problemów prawnych. Tak czy inaczej w dalszej części niniejszego artykułu będzie wykorzystywana nazwa UPP.

Informacje zawarte w UPP

UPP wystawione przez e-PUAP zawiera:

  • dane adresata pisma (nazwa podmiotu i wewnętrzny identyfikator w systemie e-PUAP)
  • dane nadawcy pisma (nazwa podmiotu i wewnętrzny identyfikator w systemie e-PUAP)
  • datę doręczenia pisma
  • datę wytworzenia poświadczenia

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) to wiadomość elektroniczna, stanowiąca dowód dostarczenia pewnego dokumentu elektronicznego do adresata. Mówimy o dwóch rodzajach Urzędowego Poświadczenia Odbioru:
- UPO wystawiane przez przez organ administracji publicznej (zwany dalej Urzędem), stanowiące poświadczenie przedłożenia dokumentu elektronicznego wysłanego przez interesanta [1],
- UPO wystawiane przez interesanta, stanowiące poświadczenie odebrania dokumentu wysłanego przez organ administracji publicznej [2], zwane dalej Zwrotnym Poświadczeniem Odbioru (ZPO).

W niniejszym artykule skupię się na formacie UPO wystawianych przez organy administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami UPO powinno spełniać przedstawione poniżej warunki.

Wymagania prawne dotyczące UPO

1. Z [1] wynika, że Urzędowe Poświadczenie Odbioru powinno zawierać:
- pełną nazwę Urzędu,
- datę i czas doręczenia dokumentu (dostarczenia dokumentu do systemu informatycznego Urzędu),
- datę i czas wystawienia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Strony