Misc

Na stronach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka znajduje się stanowisko HFPC na temat Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). Opinia odnosi się zarówno do (omawianego już przeze mnie) projektu nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, jak i rozporządzeń wykonawczych (do których nie udało mi się jak na razie dotrzeć, nie widzę ich także na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości).

Tytuł: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego

Rozporządzenie zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące tzw. bezpiecznego urządzenia, certyfikatów kwalifikowanych i procedur bezpieczeństwa w Centrach Certyfikacji.

W lutym tego roku analizowałem pomysł wprowadzenia w polskich sądach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU). EPU ma za zadanie głównie umożliwienie efektywnego, elektronicznego przesyłania wezwań do spłaty długu do dłużników. Projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC), mający na celu dostosowanie przepisów do EPU, niedawno trafił do Sejmu.

Otrzymałem odpowiedź na wysłane przez e-PUAP pismo, w którym prosiłem o odzyskanie mojego loginu. Odpowiedź nie rozwiązywała mojego problemu - ale to mniej istotne.

Najistotniejsze jest to, że odpowiedź przyszła pocztą elektroniczną, i to pomimo, że rozporządzenie MSWiA w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych nie dopuszcza takiej formy jej doręczenia - chyba, że otrzymana przeze mnie wiadomość nie jest pismo w rozumieniu KPA.

W KPA natomiast czytamy:
Art. 39.
Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Art. 391.
§ 1. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona:
1) wystąpiła do organu administracji publicznej o doręczenie albo
2) wyraziła zgodę na doręczenie jej pism za pomocą tych środków.

Opisywałem już wymagania, które powinno spełniać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W ramach testów e-PUAP przeanalizujemy, które z nich zostały spełnione przez zespół MSWiA. Analizowany dokument znajduje się w załączniku.

Wstępna analiza struktury

Pierwszą różnicą między obowiązującymi przepisami a systemem e-PUAP jest nazewnictwo. Dokument, o którym rozporządzenia piszą jako Urzędowym Poświadczeniu Odbioru, w przypadku e-PUAP nazywa się Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Z technicznego punktu widzenia jest to nawet lepsza terminologia, bardziej bowiem odpowiada rzeczywistej funkcji tego dokumentu; nie wiem jednak, czy nie spowoduje to jakichś problemów prawnych. Tak czy inaczej w dalszej części niniejszego artykułu będzie wykorzystywana nazwa UPP.

Informacje zawarte w UPP

UPP wystawione przez e-PUAP zawiera:

  • dane adresata pisma (nazwa podmiotu i wewnętrzny identyfikator w systemie e-PUAP)
  • dane nadawcy pisma (nazwa podmiotu i wewnętrzny identyfikator w systemie e-PUAP)
  • datę doręczenia pisma
  • datę wytworzenia poświadczenia

Kilka lat temu otrzymałem z banku BZ WBK kartę płatniczą Visa z wbudowanym chipem. Ostatnio, zainspirowany tematem kart bezstykowych, postanowiłem jej się dokładniej przyjrzeć.

W czasie analizy największym problemem okazało się znalezienie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Pierwszymi dokumentami, z których korzystałem, były specyfikacje standardu EMV, dostępne za darmo na stronach EMVco. Specyfikacje te opisują dość dokładnie podstawowe mechanizmy stosowane w tego typu kartach, budowę i filozofię ich działania, Secure Messaging czy polecenia służące do autoryzacji transakcji.

Jednym z pierwszych kroków, które należy wykonać przy próbie skorzystania z karty, jest wybór odpowiedniej aplikacji. Niestety, standard EMV nie specyfikuje dostępnych nazw aplikacji (niezbędnych do dokonania takiego wyboru); istnieje wprawdzie sposób na ich odczytanie z karty, ale moja karta go nie wspiera. Dlatego też konieczne okazało się odnalezienie kolejnych dokumentacji.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) to wiadomość elektroniczna, stanowiąca dowód dostarczenia pewnego dokumentu elektronicznego do adresata. Mówimy o dwóch rodzajach Urzędowego Poświadczenia Odbioru:
- UPO wystawiane przez przez organ administracji publicznej (zwany dalej Urzędem), stanowiące poświadczenie przedłożenia dokumentu elektronicznego wysłanego przez interesanta [1],
- UPO wystawiane przez interesanta, stanowiące poświadczenie odebrania dokumentu wysłanego przez organ administracji publicznej [2], zwane dalej Zwrotnym Poświadczeniem Odbioru (ZPO).

W niniejszym artykule skupię się na formacie UPO wystawianych przez organy administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami UPO powinno spełniać przedstawione poniżej warunki.

Wymagania prawne dotyczące UPO

1. Z [1] wynika, że Urzędowe Poświadczenie Odbioru powinno zawierać:
- pełną nazwę Urzędu,
- datę i czas doręczenia dokumentu (dostarczenia dokumentu do systemu informatycznego Urzędu),
- datę i czas wystawienia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Strony